Заштита података о личности


1. Подаци о руковаоцу
Комисија за контролу државне помоћи
Сремска 3-5, 11000 Београд
Број телефона и имејл адреса:
+381 66 8668 720
info@kkdp.gov.rs


2. Контакт подаци лица за заштиту података
Марина Крстић
Имејл адреса: marina.krstic@kkdp.gov.rs


3. Сврха и правни основ обраде података
Сврха обраде података о личности је обавештавање подносиоца о иницијативи, а правни основ налази се у чл. 34. и 35. Закона о контроли државне помоћи („Службени гласник“, број 73/19).


4. Примаоци података о личности
Подаци се откривају запосленима у Комисији за контролу државне помоћи и члановима Савета Комисије за контролу државне помоћи у циљу остваривања сврхе обраде. Подаци се неће износити у друге државе или међународне организације.


5. Рок чувања података
Подаци се чувају у складу са прописом којим се утврђују категорије регистратурског материјала који је настао у раду органа државне управе и утврђују рокови за чување тог материјала.


6. Права лица на које се подаци односе
Лице на које се подаци односе има право да захтева од руковаоца приступ подацима, на исправку или брисање података, ограничење обраде, преносивост података и на приговор у складу са Законом о заштити података о личности („Службени гласник“, број 87/18). Лице на које се подаци односе има право да поднесе притужбу Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, у складу са чланом 82. Закона о заштити података о личности, ако сматра да је обрада података о личности извршена супротно одредбама овог закона. О евентуалној намери руковаоца да податке о личности обрађује у сврху која је различита од сврхе за коју су ти подаци прикупљени, руковалац ће лицу на које се подаци односе, пре започињања даље обраде, пружити информације о тој другој сврси, у складу са Законом о заштити података о личности.