Иницијатива за покретање поступка накнадне контроле

Сходно члану 34. Закона о контроли државне помоћи („Службени гласник РС", број 73/19) свако лице које има правни интерес може поднети иницијативу за покретање поступка накнадне контроле. То лице може бити давалац државне помоћи или друго лице и учесник на тржишту, на чије интересе може да утиче додела државне помоћи, као и корисник државне помоћи и његови конкуренти, који су дужни да докажу свој правни интерес.

Анонимни поднесци, без обзира на њихов садржај, не сматрају се иницијативом у смислу става 1. члана 34. Закона о контроли државне помоћи, а Комисија их може користити као извор информација и података на основу којих спроводи активности по сопственој иницијативи.