Одељење за опште, правне и финансијске послове

 

У Одељењу за опште, правне и финансијске послове, Пратећој служби Комисије обављају се послови од заједничког интереса за Комисију и то: административни, материјално-финансијски, правни и општи послови, као и послови међународне сарадње који се односе на: припрему предлога подзаконских аката које доноси Комисија и Влада и њихово усаглашавање са прописима европског права; припрему, израду и усклађивање општих и појединачних аката Комисије (Статут, правилници, одлуке, решења и др), њихово праћење, примену и унапређење; припрему мишљења, предлога и објашњења у вези са применом општих и појединачних аката; припрему програма стручног усавршавања запослених; вођење персоналних евиденција, као и обраду документације за здравствено, инвалидско и пензијско осигурање запослених; спровођење конкурса и израда аката који се односе на остваривање права и обавеза запослених; израду и ажурирање Информатора о раду; израду Извештаја о раду Комисије; спровођење поступка јавне набавке и праћење реализације јавних набавки; планирање и извршење финансијског плана, кадровског плана и плана јавних набавки, односно плана набавки на које се закон не примењује у Комисији; припрему финансијске документације за све исплате, обрачун плата и других примања и накнада запослених; вођење књиговодствених послова; обављање послова из области финансијско–материјалног пословања, безбедности и заштите запослених на раду, осигурања имовине и запослених у Комисији; старање о набавци опреме, стручне литературе и канцеларијског материјала; финансијско управљање и контролу; сарадњу са другим одељењима, државним и дугим органима и организацијама; припрему и реализацију међународних пројеката и програма; комуникацију и сарадњу са међународним органима и организацијама, праћење обавеза које проистичу из чланства у међународним и регионалним институцијама и организацијама; припремање седнице Савета Комисије и израду записника са седнице Савета Комисије; вођење евиденционих, канцеларијских, архивских и других послова.

Радом одељења руководи руководилац одељења.