Одељење за опште, правне и финансијске послове

 

У Одељењу за опште, правне и финансијске послове, Пратећој служби Комисије, обављају се послови од заједничког интереса за Комисију, и то административни, материјално-финансијски, правни и општи послови, који се односе на: припрему, израду и усклађивање општих и појединачних аката Комисије (Статут, правилници, одлуке, решења и др.), њихово праћење, примену и унапређење; припрему мишљења, предлога и објашњења у вези са применом општих и појединачних аката; учествовање у припреми предлога подзаконских аката које доноси Комисија и Влада; припрему програма стручног усавршавања запослених; вођење персоналних евиденција, као и обраду документације за здравствено, инвалидско и пензијско осигурање запослених; спровођење конкурса и израду аката који се односе на остваривање права и обавеза запослених; израду и ажурирање Информатора о раду; израду Извештаја о раду Комисије; спровођење поступка јавних набавки и набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује; планирање и извршење финансијског плана, кадровског плана и плана јавних набавки, односно плана набавки на које се закон не примењује у Комисији; припрему финансијске документације за све исплате, обрачун плата и других примања и накнада запослених; вођење књиговодствених послова; обављање послова из области финансијско–материјалног пословања, безбедности и заштите запослених на раду, осигурања имовине и запослених у Комисији; старање о набавци опреме, стручне литературе и канцеларијског материјала; финансијско управљање и контролу; сарадњу са државним и другим органима и организацијама; припремање седнице Савета Комисије и израду записника са седнице Савета Комисије; учествовање у активностима у вези предузимања мера за одржавање интернет презентације Комисије; вођење евиденционих, канцеларијских, архивских и других послова; обављање других послова из делокруга рада Одељења.

 

У Одељењу за опште, правне и финансијске послове – ПРАТЕЋОЈ СЛУЖБИ образоване су две уже унутрашње организационе јединице:

  • Група за опште и правне послове;
  • Група за материјално-финансијске и административне послове.