Пројекти

Циљеви пројеката су пружање подршке Комисији за контролу државне помоћи у испуњавању обавеза Републике Србије које проистичу, пре свега, из , а уједно и ради испуњавања мерила за отварање Поглавља 8 - Политика конкуренције (унутар Кластера 2 - Унутрашње тржиште).

Пружа се експертска и техничка подршка ради обавезе усклађивања прописа о контроли државне помоћи са правним тековинама Европске уније, али и усклађивања шема државне помоћи са правилима за доделу, а које су у надлежности различитих давалаца државне помоћи.

Подршка обухвата и подизање свести о  државној помоћи и стручно усавршавање запослених у Комисији, пре свега запослених у Одељења за контролу државне помоћи али и обучавање давалаца државне помоћи, како на републичком, тако и на локалном нивоу.