Годишњи извештаји о додељеној државној помоћи

 

Комисија усваја годишњи извештај о додељеној државној помоћи у претходној години најкасније до трећег квартала текуће године. У складу са чланом 50. став 1. Закона о контроли државне помоћи извештај се сачињава на основу података прикупљених од давалаца државне помоћи и доставља Влади на усвајање. Споразумом о стабилизацији и придруживању (Закон о потврђивању Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране („Службени гласник РС – Међународни уговори“, број 83/08 - у даљем тексту: ССП)), чланом 73. став 5, Република Србија је ради обезбеђивања транспарентности у области државне помоћи, преузела обавезу да надлежним институцијама Европске уније редовно доставља годишњи извештај о државној помоћи, следећи методологију и приказ који је садржан у прегледу државне помоћи Европске уније. Методологија израде годишњег извештаја о додељеној државној помоћи прописана је Правилнику о облику и садржини годишњег извештаја о додељеној државној помоћи („Службени гласник РС”, бр. 41/21 и 60/21). Давалац државне помоћи је дужан да води евиденцију о додељеној државној помоћи и да достави податке неопходне за сачињавање извештаја најкасније до 15. јуна текуће за претходну годину.