ИПА 2014 - ,,Подршка Комисији за контролу државне помоћи“

Подршка Комисији за контролу државне помоћи - ИПА  2014 пројекат је започет 13. фебруара 2019. године, са роком трајања од две године, али је продужен, услед немогућности остварења свих планираних активности проузрокованих епидемијом COVID-19. Пројекат је завршен 12. децембра 2021. године. Финансиран од Европске уније из претприступних (IPA 2014) средстава. Пројекат је спроводио конзорцијум који је предводио Alternative Consulting у сарадњи са DMI France и Саветом за заштиту конкуренције Републике Литваније. Пројектом је управљало Министарство финансија – Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније. Осим Одељења за контролу државне помоћи, Министарства финансија и Комисије за контролу државне помоћи, други институционални корисници су била министарства надлежна за давање државне помоћи (Министарство привреде, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарство заштите животне средине, Министарство рударства и енергетике, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и др), као и Развојни фонд, Развојна агенција Србије, локалне самоуправе и други ентитети који могу давати државну помоћ. Индиректно, корисници пројекта су били и Привредна комора Србије, Стална конференција градова и општина, пословна удружења и невладин сектор. 

 

Организоване су обуке за 174 јединице локалне самоуправе у области државне помоћи као и размена искустава стручњака за питања државне помоћи из Србије са најрелевантнијим експертима из ЕУ. Више од 1100 запослених у јединицама локалне самоуправе у Србији прошло је обуке о основним правилима државне помоћи.

Одржана је обука о анализи финансијских података за инвестиције укључујућиразвијање финансијског модела за Комисју за контролу државне помоћи за обраду података и израчунавање нето садашње вредности, интерне стопе приноса и приноса на уложени капитал, као и токова готовине из биланса стања. Комисији је достављен Електронски финансијски модел за обраду података и израчунавање финансијских показатеља потребних за анализу успешности предузетника. Даље, Комисији за контролу државне помоћи достављен је, по захтеву, компаративни преглед дефиниција и домаћег законодавства.

 

Током реализације пројекта одржано је укупно 12 радионица, основних и стручних на локалном нивоу ради обуке давалаца државне помоћи. Пројектни тим је одржао последњу основну радионицу за локалне самоуправе централне Србије. Радионица је одржана у Врњачкој Бањи на којој је учествовало 23 представника из Јагодине, Ћуприје, Рековца, Варварина, Врњачке Бање, Рашке, Александровца, Трстеника, Крагујевца, Бруса, Кнића и Параћина. Обрађиване су теме законодавног оквира у области државне помоћи у Србији, услуге од општег економског интереса и државна помоћ за санацију и реструктурирање. Пројекат је наставио упознавање представника јединица локалне самоуправе са обавезама које, као даваоци државне помоћи, имају према Комисији, као и под којим условима могу доделити државну помоћ, уз коришћење најадекватнијих инструмената државне помоћи којима те јединице локалне самоуправе располажу.

 

Након успешног спровођења финансијских модела и обука о финансијској анализи, Пројекат је предложио исту обуку о економској анализи у случајевима државне помоћи. У те сврхе пројекат је израдио и доставио документ Економска процена државне помоћи. Овај документ садржи јасно дефинисане сличности и разлике између политике конкуренције и државне помоћи, објашњење о тесту балансирања као најчешће коришћеном алату за процену компатибилности мера државне помоћи и пример примене принципа улагања тржишне економије.

 

Пројекат је одржао стручну радионицу за запослене у Комисији „Усклађивање шема државне помоћи са посебном пажњом на фискалне шеме“. Стручњаци су дали објашњења и савете о даљој процедури у вези са израдом акционог плана за усклађивање шема државне помоћи у Србији. Представљена су два различита начина усклађивања фискалних шема у циљу подршке Влади Србије у испуњавању једног од кључних мерила за Поглавље 8 (у оквиру Кластера 2 - Унутрашње тржиште). Такође, дате су препоруке за будуће усклађивање шема државне помоћи. Функционери и запослени у Комисији похађали су и две тродневне менторске радионице у јуну и децембру на којима су обрађиване теме „Процена утицаја COVID-19 на економију ЕУ“, „Случајеви државне помоћи и национални интерес“, „Напредак у регистру државне помоћи“ и „Ажурирање планова пројекта са крајњим корисником“.

 

Пројекат је организовао и две регионалне конференције на којој су представници тела за контролу државне помоћи из региона Западног Балкана, Европске комисије и европски стручњаци размењивали искуства из области државне помоћи.

 

Пројекат је велики део активности посветио финализацији израде софтверског решења за Регистар државне помоћи и de minimis помоћи који се успоставља у складу са Законом о контроли државне помоћи. Овај регистар представља јединствену електронску базу података о пријавама државне помоћи, даваоцима и корисницима државне помоћи, правним основима за доделу, врстама, инструментима и износима додељене државне помоћи.

 

Пројекат је испоручио и калкулатор за кредите као практичан алат који омогућава олакшано израчунавање износа државне помоћи садржане у кредитима, као и калкулатор за гаранције. Пројекат је Комисији доставио и Акциoни план за усклађивање шема државне помоћи и Приручник o правилима државне помоћи у Србији, на српском и енглеском језику.

 

Више о пројекту на сајту: State Aid – Just another WordPress site (state-aid.rs)