Пријава државне помоћи

У складу са чланом 30. Зaкoнa o кoнтрoли држaвнe пoмoћи (“Службeни глaсник РС”, брoj 73/19, у даљем тексту: Закон) давалац има обавезу да пријави државну помоћ Комисији за контролу државне помоћи (у даљем тексту: Комисија) пре доделе ради оцене постојања државне помоћи и њене усклађености са правилима за доделу. Државна помоћ не може се доделити пре него што Комисија да мишљење односно донесе решење којим се оцењује усклађеност са правилима о додели државне помоћи.

Државна помоћ мора бити пријављена Комисији у случају да се додељује:

1) на основу прописа који представља шему државне помоћи (закон, уредба, правилник, програм, конкурс, јавни позив и др.);

2) на основу акта даваоца унапред одређеном кориснику - индивидуална државна помоћ (закон, одлука, уговор и сл.);

3) индивидуална државна помоћ на основу шеме/а државне помоћи, чија планирана вредност, без обзира на врсту и број инструмената доделе, износи најмање десет милиона евра у динарској противвредности (чак иако се додељује на основу шема/е државне помоћи коју је Комисија већ оценила као усклађену).

Пријављивање се врши достављањем попуњеног Општег обрасца пријаве државне помоћи, а по потреби и Посебног обрасца у зависности од врсте државне помоћи која се додељује, уз који се прилаже предлог акта који представља основ за доделу државне помоћи, као и сва друга документација неопходна за утврђивање правилног и потпуног чињеничног стања. Обрасци су саставни део Уредбe о садржини и облику пријаве државне помоћи („Службени гласник РС“, број: 15/23) и можете их преузети овде.

Предлагач односно доносилац прописа дужан је да нацрт односно предлог прописа и пријаву из члана 30. Закона достави Комисији ради оцене његове усклађености са правилима о додели државне помоћи. Пропис се може приликом доношења, односно утврђивања предлога разматрати само уз мишљење Комисије које садржи оцену степена усклађености. Комисија даје мишљење о усклађености прописа који садрже услове или критеријуме за доделу државне помоћи са овим законом у року од 60 дана од дана пријема потпуне пријаве.

У случају осталих аката који представљају основ за доделу државне помоћи, давалац, у складу са чланом 32. Закона, доставља Комисији захтев за покретање поступка претходне контроле и то на истоветан начин тј. уз достављање пријаве државне помоћи. Ако се државна помоћ додељује одређеном учеснику на тржишту из више извора, путем различитих инструмената, а која има јединствен циљ и намену, подносилац пријаве је дужан да именује све даваоце и инструменте путем којих се државна помоћ додељује. Ако се утврди да странка није извршила допуну непотпуне пријаве по налогу Комисије односно да акт не садржи правни основ за доделу државне помоћи или не испуњава услове из члана 3. став 1. овог закона, пријава се одбацује решењем које доноси Савет Комисије.

Изузетно, Комисији се не пријављује државна помоћ мале вредности (de minimis помоћ), већ се Комисија само обавештава о њеној додели.

Закон се не односи на помоћ која се додељује у сектору пољопривреде и рибарства, укључујући аквакултуру, те Комисија нема надлежност да оцењује постојање и усклађеност помоћи у наведеним секторима.