Савет Комисије

Савет доноси одлуке и акте о питањима из надлежности Комисије, а чине га председник Комисије и четири члана Савета. Надлежност Комисије прописана је чланом 10. Закона о контроли државне помоћи („Службени гласник РС“, број 73/19), сходно чему Комисија:

1) оцењује постојање и усклађеност државне помоћи са правилима о додели државне помоћи;
2) решава о правима и обавезама давалаца и корисника државне помоћи;
3) врши контролу наменског коришћења додељене државне помоћи;
4) налаже управне мере из овог закона;
5) доноси решења и закључке у поступку претходне и накнадне контроле;
6) доноси подзаконска акта за спровођење овог закона;
7) предлаже Влади преко надлежног министарства доношење прописа за спровођење овог закона;
8) даје мишљења о усклађености прописа са правилима о додели државне помоћи;
9) сарађује са државном институцијом надлежном за послове ревизије, односно за послове буџетске инспекције, службом аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе надлежном за послове буџетске инспекције и другим домаћим и међународним органима, организацијама и институцијама у обављању послова из своје надлежности;
10) објављује на својој интернет страници акта која доноси у поступку контроле државне помоћи, годишњи извештај о додељеној државној помоћи у Републици Србији пошто га усвоји Влада, као и друге податке за које оцени да су од значаја за примену овог закона;
11) остварује међународну сарадњу у области политике конкуренције, односно контроле државне помоћи, ради извршавања међународних обавеза у овој области и унапређења односа са међународним институцијама;
12) предузима активности на развијању свести о значају контроле државне помоћи;
13) води регистар додељене државне помоћи и de minimis помоћи, и друге евиденције у складу са законом;
14) обавља и друге послове у складу са законом

Послове из тач. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 11) и 13) обавља као поверене послове.  

На основу члана 12. став 3. Закона о контроли државне помоћи („Службени гласник РС“, број 73/19) и члана 8. став 1. Закона о Народној скупштини (,,Службени гласник РС“, број 9/10), Народна скупштина је донела Одлуку о избору председника Комисије за контролу државне помоћи („Службени гласник РС“, број 91/19) и Одлуку о избору чланова Савета Комисије за контролу државне помоћи („Службени гласник РС“, број 91/19) дана 23. децембра 2019. године у следећем саставу: