Информатор о раду Комисије

Информатор о раду органа јавне власти је документ који се израђује у електронском и машински читљивом облику и објављује се путем јединственог информационог система информатора о раду, који води и одржава Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

Назив органа: Комисија за контролу државне помоћи

Адреса седишта: Сремска 3-5, 11000 Београд

Матични број: 17923064

Порески идентификациони број: 111809332

Адреса за пријем електронских поднесака:  info@kkdp.gov.rs

Лице одговорно за тачност и потпуност података које садржи Информатор о раду:
Владимир Антонијевић, председник Комисије, у складу са Упутством за израду и објављивање информатора о раду органа јавне власти („Службени гласник РСˮ, број 10/22)

Лице које се стара о објављивању и ажурирању података садржаних у Информатору о раду:
Марина Крстић, виши саветник у Одељењу за опште, правне и финансијске послове

Датум првог објављивања Информатора о раду: 30. децембар 2020. године

Датум последње измене или допуне Информатора о раду: 1. децембар 2022. године

Веб-адреса Информатора о раду (адреса са које се може преузети електронска копија):

informator.poverenik.rs/informator