Извештај о раду Комисије

 

Комисија је за обављање послова из своје надлежности одговорна Народној скупштини којој подноси извештај о раду до марта текуће године за претходну годину. Извештај о раду објављује се на интернет страници Комисије за контролу државне помоћи, након што га Народна скупштина усвоји.