Љиљана Благојевић, члан Савета

Љиљана Благојевић, члан Савета Комисије за контролу државне помоћи, дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Београду 1990. године, правосудни испит положила 1993. године, докторанд је на ПФУ  „Унион“ у Београду.

Након двогодишњег приправничког стажа у адвокатској канцеларији, радила као адвокат до 1998. године, када је изабрана за судију Другог општинског суда, у ком суду је радила као судија у грађанском одељењу и као истражни судија. Године 2010. изабрана је за судију Првог основног суда. Од 2012. године до 2014. године обављала функцију помоћника министра правде, у сектору за правосуђе и међународну сарадњу, као и функцију помоћника директора Републичког секретаријата за законодавство. У децембру 2014. именована је на функцију градског правобраниоца града Београда, коју дужност је обављала до децембра 2019. године.

Поседује дипломе и сертификате о завршеним семинарима и курсевима из различитих области: заштите података о личности, борби против корупције, спречавању насиља у породици, права детета и др. Уписана је у Регистар медијатора при министарсту правде РС, а поседује и сертификат о положеном испиту за јавне бележнике.

Аутор је више радова из области права, била је члан испитне комисије за полагање државног стручног испита, арбитар при Агенцији за мирно решавање радних спорова, као и предавач на разним семинарима о спречавању злостављања на раду и на обукама за посреднике. Била је члан радних група за израду више закона, као и више одбора међународних пројеката у области правосуђа.

Одлуком Народне скупштине Републике Србије од 23. децембра 2019. године, изабрана је за члана Савета Комисије за контролу државне помоћи.