Драгица Јорговић, члан Савета

Рођена је у Београду, где је завршила основну школу и гимназију. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Београду 2007. године, са просечном оценом 9.00, док је мастер студије завршила 2009. године. У току студија, добила је више награда и стипендија. Поред тога, 2022. године завршила је посебан програм студија за менаџера за заштиту података о личности, на Факултету безбедности Универзитета у Београду.

Преко 15 година је радила у Министарству финансија – Управа за трезор, где је обављала нормативно-методолошке и извештајне послове, послове интерне финансијске контроле у јавном сектору, управне послове, финансијско-материјалне и опште правне послове, послове начелника одељења, а од јануара 2021. године и послове помоћника директора Управе за трезор. Била је члан пројектног тима за спровођење активности везаних за имплементацију државног пројекта „Централизован обрачун зарада у јавном сектору у Републици Србији“ – ИСКРА, као и члан више радних група за израду прописа у оквиру реформе јавне управе. 

Похађала је већи број семинара, радионица и конференција у земљи и иностранству из различитих области.

Акредитована је као реализатор програма стручног усавршавања у јавној управи од стране Националне академије за јавну управу, за област финансијско-материјално пословање.

Одлуком Народне скупштине Републике Србије од 26. јула 2023. године, изабрана је за члана Савета Комисије за контролу државне помоћи.