De minimis

Помоћ мале вредности (de minimis помоћ) је помоћ која нема значајан утицај на нарушавање конкуренције на тржишту и на трговину између Републике Србије и земаља чланица Европске уније. De minimis помоћ се не пријављује Комисији, већ одлуку о оправданости доделе доноси давалац de minimis помоћи, који обавештава Комисију о додељеној de minimis помоћи. Уредбом о правилима и условима за доделу помоћи мале вредности (de minimis помоћи) ближе се уређују правила и услови за доделу помоћи мале вредности, одређује горња граница износа de minimis помоћи, кумулација, као и обавезе давалаца и корисника de minimis помоћи.

Правила за доделу de minimis помоћи су преузета и усклађена са правилима садржаним у Уредби Комисије (ЕЗ) Број: 1407/2013 од 18. децембра 2013 о примени чл. 107. и 108 Уговора о функционисању ЕУ на de minimis помоћ (Commission Regulation (EC) No 1407/2013 of 18 December 2013 on the application of Articles 107 and 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union to de minimis aid (ОЈ L 352, 24. 12. 2013)).