Санација и реструктурирање учесника на тржишту у тешкоћама

Уредбом о условима и критеријумима усклађености државне помоћи за санацију и реструктурирање учесника на тржишту у тешкоћама ближе се уређују услови и критеријуми усклађености државне помоћи за санацију и реструктурирање учесника на тржишту у тешкоћама ради унапређења развоја одређених привредних делатности или одређених привредних подручја у Републици Србији. Одредбе ове уредбе примењују се на државну помоћ за санацију и реструктурирање учесника на тржишту у тешкоћама, осим на помоћ којом се у повољнији положај стављају делатности у сектору челика, угља, финансијских делатности и осигурања.

Овом уредбом преузима се садржина дела Уредбе Европске комисије број 651/2014 од 17. јуна 2014. године о проглашавању одређених категорија државне помоћи усклађеним са заједничким тржиштем у примени чл. 107 и 108. Уговора (о функционисању ЕУ) (Commission Regulation (EU) N°651/2014 of 17 June 2014 declaring certain categories of aid compatible with the internal market in application of Articles 107 and 108 of the Treaty (OJ L 187, 26.6.2014, p. 1)) и садржај Смерница Европске комисије о државној помоћи за санацију и реструктурирање нефинансијских учесника на тржишту у тешкоћама (Guidelines on State aid for rescuing and restructuring non-financial undertakings in difficulty (2014/C 249/01).