Услугa од општег економског интереса

Услуга од општег економског интереса

Уредбом о условима и критеријумима усклађености државне помоћи у облику накнаде за обављање услуга од општег економског интереса ближе се уређују услови и критеријуми усклађености државне помоћи за обављање услуга од општег економског интереса. Одредбе ове уредбе примењују се на државну помоћ која се додељује у облику накнаде за обављање услуга од општег економског интереса (у даљем тексту: накнада) учеснику на тржишту коме је поверено обављање таквe услугe. Одредбе ове уредбе не примењују се на накнаду учеснику на тржишту коме је поверена обавеза обављања услуге јавног железничког и друмског превоза и у области јавних медијских сервиса. Услуга од општег економског интереса је економска делатност која у редовним тржишним условима не може да се пружи у неопходном обиму, квалитету или континуитету који задовољава општи друштвени интерес, без учешћа државе.

Овом уредбом преузима се садржина Обавештења Европске комисије - Смернице Европске уније за државну помоћ у облику накнаде за обављање јавне услуге (Communication from the Commission - European Union framework for State aid in the form of public service compensation (OJ C 8, 11.1.2012)) и Одлуке Европске комисије о примени члана 106. став 2. Уговора о функционисању Европске уније у облику накнаде за обављање јавне услуге учесницима на тржишту којима је поверено обављање услуга од општег економског интереса (Commission Decision on the application of Article 106(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union to State aid in the form of public service compensation granted to certain undertakings entrusted with the operation of services of general economic interest (OJ L 7, 11.1.2012)).

Уредбом о правилима и условима за доделу помоћи мале вредности (de minimis помоћи) за обављање услуга од општег економског интереса ближе се уређују услови и правила за доделу помоћи мале вредности за обављање услуга од општег економског интереса, одређује горња граница износа помоћи, кумулација, као и обавезе давалаца и корисника помоћи. De minimis помоћ за обављање услугa од општег економског интереса је помоћ која нема значајан утицај на нарушавање конкуренције на тржишту и на трговину између Републике Србије и земаља чланица Европске уније. De minimis помоћ за обављање услуга од општег економског интереса не пријављује се Комисији за контролу државне помоћи, већ одлуку о оправданости доделе те помоћи доноси давалац који обавештава Комисију о додељеној de minimis помоћи.

Правила и услови за доделу de minimis помоћи за обављање услуга од општег економског интереса која се додељује учесницима на тржишту који обављају услуге од општег економског интереса су преузета и усклађена са правилима и условима садржаним у Уредби Европске комисије број 306/2012 о примени чл. 107. и 108. Уговора о функционисању Европске уније на de minimis помоћ која се додељује учесницима на тржишту који обављају услуге од општег економског интереса (Commission Regulation (EC) No 306/2012 of 25 Аpril 2012 on the application of Articles 107 and 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union to de minimis aid granted to undertakings providing services of general economic interest (OJ L 114, 26.4.2012, p. 8)).