Заштита животне средине и сектор енергетике

Уредбом о условима и критеријумима усклађености државне помоћи за заштиту животне средине и у сектору енергетике преузима ближе се уређују услови и критеријуми усклађености државне помоћи ради унапређења заштите животне средине и развоја сектора енергетике у Републици Србији. Одредбе ове уредбе примењују се на државну помоћ учесницима на тржишту у сектору енергетике, као и на државну помоћ за заштиту животне средине свим учесницима на тржишту без обзира на сектор привреде кoјем припадају, односно делатности које обављају.

Овом уредбом преноси се релевантна садржина Уредбе Европске комисије број 651/2014 од 17. јуна 2014. године о проглашавању одређених категорија државне помоћи усклађеним са заједничким тржиштем у примени чл. 107 и 108. Уговора (о функционисању ЕУ) (Commission Regulation (EU) N°651/2014 of 17 June 2014 declaring certain categories of aid compatible with the internal market in application of Articles 107 and 108 of the Treaty (OJ L 187, 26.6.2014, p. 1)) и Смерница о државној помоћи за заштиту животне средине и енергетику 2014-2020 (Guidelines on State aid for environmental protection and energy (2014-2020 OJ C 200, 28.6.2014, p. 1–55 )), и, уједно, даје правни основ за доношење подзаконских акта Комисије, у виду упутстава.

Упутством за оцењивање усклађености државне помоћи за заштиту животне средине и у сектору енергетике, које је објављено у Службеном гласнику Републике Србије број 42/23, ближе се уређује начин на који Комисија за контролу државне помоћи оцењује усклађеност државне помоћи за заштиту животне средине и у сектору енергетике и преузима се садржина Смерница о државној помоћи за заштиту животне средине и енергетику 2014-2020 (Guidelines on State aid for environmental protection and energy (2014-2020 OJ C 200, 28.6.2014, p. 1–55 )).

 

Уредбом о условима и критеријумима усклађености државне помоћи за улагање у секторе од значаја за достизање нулте стопе емисије гасова са ефектом стаклене баште („Службени гласник РС”, број 45/23) ближе се уређују услови и критеријуми усклађености државне помоћи која се додељује ради подстицања улагања у производњу опреме, која се користи за достизање нулте стопе емисије гасова са ефектом стаклене баште (батерије, соларни панели, ветротурбине, топлотне пумпе, електролизери, опрема за прикупљање и коришћење угљеника и опрема за прикупљање и складиштење угљеника и сл.), за подстицање улагања у производњу компоненти наведене опреме или за подстицање улагања у производњу или поновну употребу сировина неопходних за производњу наведене опреме и/или компоненти.

Овом уредбом преузима се садржина одељка 2.8. Привременог кризног и транзиционог оквира за доделу државне помоћи (Communication from the Commission Temporary Crisis and Transition Framework for State Aid measures to support the economy following the aggression against Ukraine by Russia OJ C 101, 17.3.2023).