Уредбом о условима и критеријумима усклађености хоризонталне државне помоћи ближе се уређују услови и критеријуми усклађености државне помоћи која се додељује ради унапређења развоја одређених привредних делатности учесника на тржишту који се разврставају у микро, мала и средња правна лица, за истраживање, развој и иновације, за усавршавање, за запошљавање, ради отклањања штетних последица проузрокованих одређеном природном катастрофом, за спортску и вишенаменску инфраструктуру, за локалну инфраструктуру и за развој широкопојасне инфраструктуре (хоризонтална државна помоћ).

Овом уредбом преузима се садржина Уредбе Европске комисије број 651/2014 од 17. јуна 2014. године о проглашавању одређених категорија државне помоћи усклађеним са заједничким тржиштем у примени чл. 107 и 108. Уговора (о функционисању ЕУ) (Commission Regulation (EU) N°651/2014 of 17 June 2014 declaring certain categories of aid compatible with the internal market in application of Articles 107 and 108 of the Treaty (OJ L 187, 26.6.2014, p. 1).

Предметна уредба преноси део ЕУ уредбе који се односи на ову врсту помоћи и, уједно, даје правни основ за доношење подзаконских акта Комисије, у виду упутстава, који  су потпуности пренели садржај Саопштења Комисије – критеријуми за анализу усклађености државне помоћи за лица која се теже запошљавају и лица са инвалидитетом  у односу на сваку посебну пријаву државне помоћи (Communication from the Commission - Criteria for the compatibility analysis of state aid to disadvantaged and disabled workers subject to individual notification (OJ C 188, 11.8.2009, p. 6), Саопштењa Комисије – критеријуми за анализу усклађености државне помоћи за усавршавање  у односу на сваку посебну пријаву државне помоћи (Communication from the Commission - Criteria for the compatibility analysis of training state aid cases subject to individual notification (OJ C 188, 11.8.2009, p. 1), Саопштења Европске Комисије – Оквир за државну помоћ за истраживање, развој и иновације (Communication from the Commission - Framework for State aid for research and development and innovation (OJ C 198/1, 27.6.2014)), а које, такође садрже допунске критеријуме за оцену усклађености, имајући у виду да се ради о тзв. “soft acquis”.