Постојање и пријава државне помоћи

Уредбом о садржини и облику пријаве државне помоћи ближе се уређују садржина и облик пријаве државне помоћи. Пријава државне помоћи садржи податке о статусу пријаве, подносиоцу пријаве, корисницима државне помоћи, правном основу за доделу државне помоћи, државној помоћи, циљу и трајању, усклађености државне помоћи, инструментима и износу државне помоћи, изворима финансирања, кумулацији, евалуацији шеме, извештавању и надзору, поверљивим подацима, осталим подацима и прилозима.

 

Упутством о начину за оцењивање да ли трансакција садржи државну помоћ ближе се уређује начин на који Комисија за контролу државне помоћи оцењује да ли мера (трансакција) коју спроводи надлежни орган Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе и свако правно лице које управља и/или располаже јавним средствима садржи државну помоћ и преузима садржина Commission Notice on the notion of State aid as referred to in Article 107(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union (2016/C 262/01), релевантног дела Commission Notice on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to State aid in the form of guarantees (OJ C 155, 20.6.2008) и релевантног дела Communication from the Commission to the Member States on the application of Articles 107 and 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union to short-term export-credit insurance (OJ C 392, 19.12.2012).