Владимир Антонијевић, председник Комисије

Рођен 1984. године у Ужицу, где је завршио основну школу и гимназију. Дипломирао на Правном факултету Универзитета у Београду, где је и завршио последипломске студије из области економског права. У току студија је обављао функцију првог председника Студентске Конференције универзитета Србије - СКОНУС (кровне студентске организације предвиђене Законом о високом образовању). Добитник је више стипендија и награда, међу којима је и стипендија Светске банке, али и награде Уницредит/Унидеа фондације и председника Републике Србије за 40 студената.

Радно искуство је започео као млађи сарадник у Међународној финансијској корпорацији (Светска банка) на пословима регулаторне реформе (гиљотина прописа), након чега каријеру наставља у Канцеларији за европске интеграције Владе Републике Србије на пословима хармонизације са европским правним тековинама из области унутрашњег тржишта и праћење Споразума о стабилизацији и придруживању. Као стипендиста Владе Велике Британије, током 2012. године одлази у Лондон на стручно усавршавање и рад у Competition and Markets Authority (Office of Fair Trading). У периоду од 2014 – 2016. године за потребе Агенције за заштиту конкуренције Црне Горе је радио као стручни правни саветник у оквиру европског пројекта техничке подршке (Усаглашавање прописа са правним тековинама ЕУ из области слободног протока услуга и заштите конкуренције). У Комисију за заштиту конкуренције Републике Србије прелази 2015. године, где као овлашћено службено лице (виши саветник) ради у Сектору за утврђивање повреда конкуренције, у којој је запослен и данас са статусом мировања радног односа. Током 2017. године одлази на стручно усавршавање у Јапан (JFTC – Japan Fair Trade Commission). Влада Републике Србије га у септембру 2018. године именује за председавајућег Владине Комисије за контролу државне помоћи на предлог Министарства финансија. Након промене законодавног оквира из области контроле државне помоћи, на јавном конкурсу, Народна скупштина Републике Србије га 2019. године бира за председника новоформиране Комисије за контролу државне помоћи као оперативно независног тела на период од пет година. До 2021. године и промене начина координације преговора са Европском унијом, обављао је функцију председника Преговарачке групе за поглавље 8 – политика конкуренције.

У току рада се стручно усавршавао у земљи и иностранству из више области а нарочито области приступа тржишту (заштите конкуренције у ужем смислу, контроле државне помоћи, либерализације и регулације тржишта) и заштите потрошача. Специјализовао се за испитивање повреда конкуренције а нарочито злоупотребе доминантног положаја (искључујуће и експлоатативне), рестриктивне споразуме (усаглашене праксе, вертикалне, хоризонталне и пратеће споразуме, као и појединачна изузећа рестриктивних споразума од забране, приступ и баријере уласку на тржиште и др.), оцену усклађености свих врста државне помоћи (појединачних и шема, са акцентом на регионалну, енергетику, Р&Р, СГЕИ, МЕОП анализе и др.), израда и дизајнирање програма државне помоћи (субвенција, фискалних олакшица, гаранција, кредита и др.), анализирање неправичних уговорних одредби у потрошачким уговорима, али и неправичне пословне праксе код заштите потрошача и др. Као предавач из поменутих области сарађивао са Београдском отвореном школом, Европским покретом у Србији, GIZ, ISAC, ПКС, АБС и др.

Учествовао у изради значајног броја законских и подзаконских аката а као релевантни за обављање тренутне дужности наводи Закон о заштити конкуренције, Закон о контроли државне помоћи, Закон о заштити потрошача, као и већине подзаконских аката донетих на основу поменутих закона.

Ожењен, има двоје деце.